ประกาศรายชื่อเงินช่วยเหลือน้ำท่วม 5000บาท (รอบ3)

ประกาศรายชื่อเงินช่วยเหลือน้ำท่วม 5000บาท (รอบ3)


รัฐบาลอนุมัติรายชื่อผู้ได้รับเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย กรณีฉุกเฉิน (5,000 บาท) ครั้งที่ 3


รัฐบาลได้อนุมัติรายชื่อผู้ได้รับเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย กรณีฉุกเฉิน (5,000 บาท) ครั้งที่ 3 จำนวน 16,348 รายชื่อ (ครัวเรือน) สามารถเข้ารับเงินช่วยเหลือระหว่างวันที่ 6 – 7 เมษายน 2554 เวลา 08.30 – 16.30 . ณ หอประชุม สำนักงานเทศบาลนครหาดใหญ่ ซึ่งสามารถตรวจสอบรายชื่อได้ที่นี่ หรือทาง www.hatyaicity.go.th และทางบอร์ดประชาสัมพันธ์

ด้วยรัฐบาลได้อนุมัติรายชื่อผู้ได้รับเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย กรณีฉุกเฉิน (5,000 บาท) ครั้งที่ 3 ผ่านทางธนาคารออมสิน สาขาหาดใหญ่ จำนวน 16,348 รายชื่อ (ครัวเรือน) โดยเทศบาลนครหาดใหญ่ ร่วมกับธนาคารออมสิน ได้กำหนดให้ผู้ประสบอุทกภัยซึ่งแจ้งชื่อลงทะเบียนไว้แล้ว เข้ารับเงินช่วยเหลือดังกล่าว ระหว่างวันที่ 6 – 7 เมษายน 2554 เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ หอประชุม สำนักงานเทศบาลนครหาดใหญ่ ซึ่งสามารถตรวจสอบรายชื่อได้ทาง www.hatyaicity.go.th และทางบอร์ดประชาสัมพันธ์ตามสถานที่ต่าง ๆ

1. สำนักงานเทศบาลนครหาดใหญ่

2. โรงเรียนเทศบาล 1 (เอ็งเสียงสามัคคี)

3. โรงเรียนเทศบาล 2 (บ้านหาดใหญ่)

4. โรงเรียนเทศบาล 3 (โศภนพิทยาคุณานุสรณ์)

5. โรงเรียนเทศบาล 4 (วัดคลองเรียน)

6. โรงเรียนเทศบาล 5 (วัดหาดใหญ่)

7. ศูนย์ ICT Learning Center (ข้างโรงแรมไดอิชิ)

8. วัดปลักกริมสระน้ำ (ศูนย์เรียนรู้ชุมชนท่าเคียน)

9. อาคารศูนย์เรียนรู้ชุมชนบางหัก

10. ที่ทำการชุมชนตลาดใหม่ (สวนหย่อมศรีภูวนารถ)

11. ที่ทำการชุมชนท่งเซียเซี่ยงตึ๊ง

12. จัตุรัสหอประชุมตลาดพลาซ่า

13. ที่ทำการชุมชนกิมหยงสันติสุข

14. ที่ทำการชุมชนรัชมังคลาภิเษก

15. ศูนย์บริการสาธารณสุขสามชัย

16. ศูนย์บริการสาธารณสุขแฟลตการเคหะ

17. ศูนย์บริการสาธารณสุขอู่ ท.ส.

18. ศูนย์บริการสาธารณสุขคลองเตย

19. ศูนย์บริการสาธารณสุขรัตนอุทิศ

20. ศูนย์บริการสาธารณสุขตลาดพ่อพรหม

21. ศูนย์บริการสาธารณสุขศูนย์ 2 (หลังห้องสมุดประชาชน)

22. สนามกีฬาจิระนคร

23. สถานีวิทยุชุมชนโชคสมาน

โดยกำหนดให้มารับเงินช่วยเหลือได้ ดังนี้

- วันพุธที่ 6 เมษายน 2554 ผู้ที่มีรายชื่อในหมวดอักษร ว (ลำดับที่ 1 – 10,500)

(หมวดอักษร ก ข ฃ ค ฅ ฆ ง จ ฉ ช ซ ฌ ญ ฎ ฏ ฐ ฑ ฒ ณ ด ต ถ ท ธ น บ ป ผ ฝ พ ฟ ภ ม ย ร ฤ ล ว)

- วันพฤหัสบดีที่ 7 เมษายน 2554 ผู้ที่มีรายชื่อในหมวดอักษร ฮ (ลำดับที่ 10,501 – 16,348)

(หมวดอักษร ว ศ ษ ส ห ฬ อ ฮ)

 

ทั้งนี้ ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ หอประชุม สำนักงานเทศบาลนครหาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

 

ตรวจสอบรายชื่อ (ดาวน์โหลดเอกสาร)

1. รายชื่อผู้ได้รับเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย กรณีฉุกเฉิน (5,000 บาท) รอบที่ 3 ..คลิ๊กที่นี่..

2. รายชื่อผู้ถูกระงับการรับเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย กรณีฉุกเฉิน (5,000 บาท) รอบที่ 3 ..คลิ๊กที่นี่..


 

หลักฐานในการรับเงิน

1. กรณีบ้านตนเอง/มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน ให้ยื่นหลักฐาน ดังนี้

1. บัตรประจำตัวประชาชนฉบับจริง

2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 1 ฉบับ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

 

2. กรณีบ้านเช่า ห้องเช่า บ้านไม่มีเลขที่ และพื้นที่คาบเกี่ยว

  2.1. บ้านเช่า/ห้องเช่า ให้ยื่นหลักฐาน ดังนี้

**มีสัญญาเช่า**

1. สำเนาสัญญาเช่า 1 ฉบับ (ผู้ให้เช่ารับรองสำเนาถูกต้อง)

2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ให้เช่า 1 ฉบับ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

3. สำเนาทะเบียนบ้านของผู้ให้เช่า (ที่อาศัยอยู่จริง) 1 ฉบับ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

4. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้เช่า (ผู้มีชื่อรับเงิน) 1 ฉบับ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

5. สำเนาทะเบียนบ้านของผู้เช่า (ผู้มีชื่อรับเงิน) 1 ฉบับ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

6. สำเนาทะเบียนบ้านหลังที่เช่า (สำเนาเอกสารหน้ารายการเกี่ยวกับบ้านและผู้ให้เช่ารับรองสำเนาถูกต้อง)

**ไม่มีสัญญาเช่า**

1. หนังสือรับรองบ้านเช่า (ผู้ให้เช่า, ผู้เช่า, พยาน 2 คน ลงนาม)

2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ให้เช่า 1 ฉบับ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

3. สำเนาทะเบียนบ้านของผู้ให้เช่า (ที่อาศัยอยู่จริง) 1 ฉบับ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

4. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้เช่า 1 ฉบับ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

5. สำเนาทะเบียนบ้านของผู้เช่า 1 ฉบับ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

6. สำเนาทะเบียนบ้านหลังที่เช่า (สำเนาเอกสารหน้ารายการเกี่ยวกับบ้านและผู้ให้เช่ารับรองสำเนาถูกต้อง)

ดาวน์โหลดเอกสาร : หนังสือรับรองบ้านเช่า/ห้องเช่า กรณีไม่มีสัญญาเช่า (หรือขอรับได้ที่กองสวัสดิการสังคม)

 

2.2 บ้านไม่มีเลขที่ ให้ยื่นหลักฐาน ดังนี้

1. หนังสือรับรองบ้านไม่มีเลขที่ (ประธานชุมชน/สมาชิกสภาเทศบาล เป็นผู้รับรอง)

2. สำเนาบัตรประจำตำแหน่งของผู้รับรอง (ประธานชุมชน/สมาชิกสภาเทศบาล) 1 ฉบับ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

3. บัตรประจำตัวประชาชนของผู้มีชื่อรับเงิน (ฉบับจริง) และสำเนา 1 ฉบับ (พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง)

ดาวน์โหลดเอกสาร : หนังสือรับรองบ้านไม่มีเลขที่ (หรือขอรับได้ที่กองสวัสดิการสังคม)

 

2.3. พื้นที่คาบเกี่ยวระหว่างการเกิดอุทกภัยกับพื้นที่ที่ไม่เกิดอุทกภัย เช่น ถนนกาญจนวนิช, คลองเรียน และถนนอื่นๆ ให้ยื่นหลักฐาน ดังนี้

1. หนังสือรับรองการเกิดอุทกภัย (ประธานชุมชน/สมาชิกสภาเทศบาล เป็นผู้รับรอง)

2. สำเนาบัตรประจำตำแหน่งของผู้รับรอง (ประธานชุมชน/สมาชิกสภาเทศบาล) 1 ฉบับ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

3. บัตรประจำตัวประชาชนของผู้มีชื่อรับเงิน (ฉบับจริง) และสำเนา 1 ฉบับ (พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง)

ดาวน์โหลดเอกสาร : หนังสือรับรองการเกิดอุทกภัย (หรือขอรับได้ที่กองสวัสดิการสังคม)

 

3. กรณีบ้านเลขที่ไม่ตรงกันกับในบัตรประจำตัวประชาชน ให้ยื่นหลักฐาน ดังนี้

1. ทะเบียนบ้าน (ฉบับจริง) และสำเนา 1 ฉบับ (เจ้าบ้านรับรองสำเนาถูกต้อง)

2. บัตรประจำตัวประชาชนของผู้มีชื่อรับเงิน (ฉบับจริง) และสำเนา 1 ฉบับ (พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง)

 

4. กรณีมอบฉันทะ (มอบอำนาจ) ให้ยื่นหลักฐาน ดังนี้

1. ใบมอบอำนาจ (ใช้แบบฟอร์มของกองสวัสดิการสังคม เทศบาลนครหาดใหญ่ หรือของธนาคารออมสิน เท่านั้น)

2. บัตรประจำตัวประชาชนของผู้มีชื่อรับเงิน (ผู้มอบอำนาจ) ฉบับจริง และสำเนา 1 ฉบับ (พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง)

3. บัตรประจำตัวประชาชนของผู้รับแทน (ผู้รับมอบอำนาจ) ฉบับจริง และสำเนา 1 ฉบับ (พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง)

**กรณีไม่สามารถเขียนหนังสือได้ ให้พิมพ์ลายนิ้วมือ และต้องมารับด้วยตนเองเท่านั้น ไม่สามารถมอบฉันทะได้**

ดาวน์โหลดเอกสาร : ใบมอบอำนาจ (หรือขอรับได้ที่กองสวัสดิการสังคม)
( สามารถตรวจสอบรายชื่อเพิ่มเติมที่ไม่ปรากฎในรอบที่ผ่านๆมาได้ที่บอร์ดนี้บริเวณเต้นข้างหอประชุม )

( สามารถตรวจสอบรายชื่อเพิ่มเติมที่ไม่ปรากฎในรอบที่ผ่านๆมาได้ที่บอร์ดนี้บริเวณเต้นข้างหอประชุม )

 

หมายเหตุ

1. หาก ข้อมูลส่วนบุคคลผิดพลาด เช่น ชื่อ-นามสกุล หรือที่อยู่ผิด ให้แจ้งแก้ไขข้อมูลกับเจ้าหน้าที่ก่อนยื่นเอกสารขอรับเงิน ได้ที่บริเวณหน้าห้องประชุมสภาเทศบาลนครหาดใหญ่ ในวันที่มีชื่อรับเงิน (6 7 เมษายน 2554)

2. หากรายชื่อของท่านอยู่ในเอกสารรายชื่อผู้ที่ถูกระงับการจ่าย อันเนื่องมาจากข้อมูลไม่ถูกต้อง เช่น หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชนซ้ำซ้อน, ที่อยู่ซ้ำซ้อน, บ้าน/ห้อง เช่าไม่มีเลขที่ ไม่ได้ระบุซอย ถนน ที่ชัดเจน ให้แจ้งแก้ไขข้อมูลกับเจ้าหน้าที่ก่อนยื่นเอกสารขอรับเงิน ได้ที่บริเวณเต้นท์ ข้างสระว่ายน้ำเทศบาลนครหาดใหญ่ ในวันที่มีชื่อรับเงิน (6 7 เมษายน 2554)

3. หาก ไม่ได้สามารถมารับเงินตามกำหนด ให้ติดต่อขอรับเงินได้ที่ธนาคารออมสิน สาขาหาดใหญ่ (ถ.นิพัทธ์อุทิศ 1) ตั้งแต่วันที่ 20 เมษายน 2554 เป็นต้นไป หรือติดต่อสอบถามธนาคารออมสินเพิ่มเติมโทร. 074-225615

4. สำหรับผู้ที่เคยแจ้งชื่อลงทะเบียนไว้ แต่ไม่ปรากฏรายชื่อตามประกาศ สามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่บริเวณเต้นท์ ข้างสระว่ายน้ำเทศบาลนครหาดใหญ่ ระหว่างวันที่ 6 7 เมษายน 2554 ในเวลาราชการ (08.30-16.30 น.)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 074-200196, 074-200197, สายด่วนกุญชร 1559 หรือ www.hatyaicity.go.th

 

บริการตรวจสอบรายชื่อ

รอบที่ 1

1. รายชื่อผู้ได้รับเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย กรณีฉุกเฉิน (5,000 บาท) รอบที่ 1 ..คลิ๊กที่นี่..

2. รายชื่อผู้ถูกระงับการรับเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย กรณีฉุกเฉิน (5,000 บาท) รอบที่ 1 ..คลิ๊กที่นี่..

รอบที่ 2

1. รายชื่อผู้ได้รับเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย กรณีฉุกเฉิน (5,000 บาท) รอบที่ 2 ..คลิ๊กที่นี่.. .

2. รายชื่อผู้ถูกระงับการรับเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย กรณีฉุกเฉิน (5,000 บาท) รอบที่ 2 ..คลิ๊กที่นี่..

รอบที่ 3

1. รายชื่อผู้ได้รับเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย กรณีฉุกเฉิน (5,000 บาท) รอบที่ 3 ..คลิ๊กที่นี่..

2. รายชื่อผู้ถูกระงับการรับเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย กรณีฉุกเฉิน (5,000 บาท) รอบที่ 3 ..คลิ๊กที่นี่..โพสโดย: หมู เมื่อ: 06-04-11 (00:18น) อ่าน (253311)

ปัทตราวาตี บาราเฮง 08-11-2018 (14:31น)
1950-00089-83-3

bee 24-07-2012 (16:21น)
แย่จังไม่มีรายชื่อครอบครัวของเราดีใจที่ด้วยสำหรับคนที่ได้นะค่ะ


ชื่อ:
คอมเม้นท์:
รหัสลับ: Reload Image
ระบุรหัสลับ
 
 


แท็กซี่หาดใหญ่ Hatyaitaxi
แท็กซี่หาดใหญ่ Hatyaitaxi
เรื่องทั่วไป  ดารา  นักร้อง  คอมพิวเตอร์ IT  สาระความรู้  เรื่องแปลก  ซอย3 ศรีภูวนารถ  เพื่อนๆ  โลก World  ส่วนตัวๆ  หาดใหญ่  บ้านเมือง  สยอง  PHP/Ajax  สึนามิ/ญี่ปุ่น  เรื่องเศร้า  บุคคล  เรื่องตลก 

เรื่องนี้ต้องขยาย

ข้าวทิพย์ ธิดาดิน (78427)
ดาวใหญ่เฉียดโลกห่าง 17000ไมล์ (5904)
เกิดพายุสุริยะรุนแรง 8-9 มี.ค.นี้ (6261)
ภาพก่อน-หลัง“สึนามิ”ญี่ปุ่น 2011 (12759)
Tsunami in JAPAN 8.9 (6753)
คลิป สึนามิถล่มญี่ปุ่น (HD) (12582)
รวมคลิป แผ่นดินไหวญี่ปุ่น (10780)
คลิปจริงช่วงน้ำทะลักเข้าเมือง (9151)
เงินน้ำท่วม อำเภอ รอบ1-8 (43941)
ขึ้นทะเบียนยา “หมอเทวดา” (52865)

10 เรื่องที่เขียนล่าสุด

ปลาแซลมอน อาหารที่เร่งกระบวนการฆ่ามนุษย์ (9142)
หิวกลางดึก กินอะไรไม่ทำลายสุขภาพ? (3077)
Charlotte Garsid เด็กตัวเล็กที่สุดในโลก (13743)
NASA หวั่นคนฆ่าตัวตายหนีโลกแตก (6107)
ณแม่วัย 61 ให้กำเนิดลูกฝาแฝด (5305)
ตู้น้ำหยอดเหรียญไม่ผ่านมาตรฐาน (5395)
ผ้าเบรกจีนคุณภาพต่ำบุกไทย (5429)
แยกสเตมเซลล์จากน้ำคร่ำ (4870)
คุกเข่าขอสาวแต่งงานออกอากาศ (5672)
ทะเบียนรถใหม่นายกฯปู-ฮภ-2924 (5548)

10 เรื่องคนอ่านมากที่สุด

รายชื่อเงินน้ำท่วม รอบที่ 3 (253311)
วิธีขยายสัญญาณ True Wi-Fi (102122)
ข้าวทิพย์ ธิดาดิน (78427)
หนุ่มคนนี้ เคยหนัก 140 กิโลกรัม (71283)
คอนเสิร์ต-คาราบาว 30 ปี (58434)
แว่นตาว่ายน้ำ เป็นหมอก (57470)
ขึ้นทะเบียนยา “หมอเทวดา” (52865)
GPO Phytoplex หมอสมหมาย (48886)
รายชื่อผู้ประสบภัยน้ำท่วม(รอบ2) (45519)
สาวโชว์ผูกคอตายผ่านCamfrog (44575)

10 ข้อความ

1950-00089-83-3...
phytoplex capsul 60...
ข้าวทิพย์
555555...
ไม่รู้เป็นเพราะอะไร เวลาที่ตั้...
รักพี่ข้าวทิพย์ที่สุดค่ะ....พี...
ขอยื่นอุทร...
รหัสอะไรคับใช้กับทีวี...
ควยเพ้อเจ้อแม่เยด ถอดยศต่อยกับ...
อยากจะสอบถามนิดนึง ไปว่ายน้ำที...
เราใช้แชมพูของจอนสันสีเหลืองๆอ...