GPO Phytoplex ยาหมอสมหมาย

GPO Phytoplex ยาหมอสมหมาย


จีพีโอ ไฟโทเพล็กซ แคปซูล (GPO PHYTOPLEX CAPSULE)
เป็นตํารับยาที่องค์การเภสัชกรรม ได้รับการถ่ายทอดจาก นพ.สมหมาย ทองประเสริฐ

องค์การเภสัชกรรม ได้พัฒนาในยารูปแบบแคปซูล บรรจุแคปซูลละ 350 มิลลิกรัม เมื่อ กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554 ได้ทะเบียนตํารับยาแผนโบราณ สรรพคุณ “แก้น้ำเหลืองเสีย”

ขนาดบรรจุ : 1 ขวด 60 แคปซูล
วิธีใช้ : รับประทานครั้งละ 2 แคปซูล วันละ 2 ครั้ง ก่อนอาหาร หรือตามแพทยสั่ง
ราคา : 500 บาท/ขวด

สามารถติดต่อซื้อยาได้ที่ ร้านยาองค์การเภสัชกรรม
Tel. 0 2203 8000 Fax. 0 2354 8780  Call Center. 1648 Web site. http://www.gpo.or.th

                                                       


สรุปการศึกษาวิจัยที่สถาบันวิจัยและพัฒนา องค์การเภสัชกรรม รวมดําเนินการ

พ.ศ. ๒๕๔๒-๒๕๔๕ ศึกษาวัตถุดิบ ที่มาของพืชทัง ๘ ตัว ตรวจสอบพืชพร้อมทั้งชื่อวิทยาศาสตร์ที่ถูกต้อง ของพืชทุกตัวรวมกับนักพฤกษศาสตร์

พ.ศ. ๒๕๔๒ เริ่มการศึกษาวิจัย ฤทธิ์ยับยั้งการเจริญของ เซลล์บุหลอดเลือด

พ.ศ. ๒๕๔๕ สถาบันวิจัยและพัฒนา อภ. ได้พัฒนาในรูปแบบสารสกัดและบรรจุแคปซูล มีการควบคุมคุณภาพของวัตถุดิบและสารสกัด และศึกษาความคงตัว

พ.ศ. ๒๕๔๙ ได้รับอนุสิทธิบัตร “ส่วนผสมสมุนไพรและสารสกัดสําหรับใช้ในโรคมะเร็ง”

พ.ศ. ๒๕๔๙ ศึกษาวิจัยฤทธิ์ยับยั้งเซลล์มะเร็ง และโครงสร้างทางเคมีของพืชส่วนประกอบในตํารับ

พ.ศ. ๒๕๔๙ ศึกษาวิจัยฤทธิ์การยับยั้งการสร้างหลอดเลือดใหม่ในหนูทดลอง

พ.ศ. ๒๕๕๒ ศึกษาพิษวิทยาในหนูทดลอง

พ.ศ. ๒๕๕๒ ศึกษาฤทธิ์การกระตุ้นภูมิคุ้มกันและฤทธิ์ยับยั้งการแพร่กระจายของมะเร็งในหนูทดลองโดยสถาบันฯ DRF ( Dabur Research Foundation )

พ.ศ. ๒๕๕๔ ได้ทะเบียนตํารับยาแผนโบราณ “GPO PHYTOPLEX” สรรพคุณ “แก้น้ำเหลืองเสีย” เมื่อเดือนกุมภาพันธ์

สมุนไพรตํารับที่ใชรักษาโรคมะเร็ง เป็นสมุนไพรตํารับ มีสวนผสมของพืชสมุนไพร ๘ ชนิดประกอบด้วย

๑. มะไฟเดือนห้า (Ammannia baccifera)
๒. พุทธรักษา (Canna indica)
๓. แทงทวย (Mallotus philippinensis)
๔. พญายอ (Clinacanthus nutans)
๕. ปีกไก่ดํา (Polygala chinensis)
๖. เหงือกปลาหมอ (Acanthus ebracteatus)
๗. ข้าวเย็นเหนือ (Smilax corbularia)
๘. ข้าวเย็นใต้ (Premna herbacea)

ซึ่งเป็นตํารับดั้งเดิมของ นายแพทย์สมหมาย ทองประเสริฐ จากข้อมูลที่รวบรวมมาทั้งหมด (เอกสารอ้างอิง ๑-๙) พบว่าได้มีการศึกษาวิจัยสมุนไพรตํารับนี้ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๒๙ ซึ่งแบ่งเป็นการศึกษาวิจัยด้านต่างๆ ดังนี้คือ)

๑) ฤทธิ์การยับยั้งการเจริญของเซลล์ในหลอดทดลอง (Cytotoxic or Anti-proliferative activity)
๒) ประสิทธิผลการยับยั้งมะเร็งในหนูทดลอง (In-vivo efficacy)
๓) ฤทธิ์ต่อระบบภูมิคุมกันในหนูทดลองและในผู้ป่วยมะเร็งเต้านม
๔) ฤทธิ์การยับยั้งการเจริญของเซลล์ Endothelial ในหลอดทดลองและการยับยั้งการสร้างหลอดเลือดใหม่ (Anti-angiogenesis) ในหนูทดลอง
๕) ความเปนพิษในหนูทดลอง

สรุปผลการทดลองได้ดังนี้

๑. ผลการศึกษาด้านการยับยั้งการเจริญของเซลล์ในหลอดทดลอง พบว่าสมุนไพรตํารับนี้ไม่มีฤทธิ์ในการยับยั้งการเจริญเติบโตของเซลล์มะเร็งในหลอดทดลอง

๒. ผลจากการศึกษาฤทธิ์ยับยั้งมะเร็ง (Anticancer activity) ในหนูทดลองได้แสดงให้เห็น
ว่าสมุนไพรตํารับนี้ช่วยยืดอายุ และเพิ่มอัตราการรอดของหนูที่เป็นมะเร็งเต้านม จากการเหนี่ยวนําด้วยสารก่อมะเร็ง ทําให้มีการศึกษาเพิ่มเติมในหนูนูดไมซ์ที่ไดรับการปลูกมะเร็งปากมดลูกจากผู้ป่วย ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับการรักษาด้วยยา Mitomycin-C ในหนูนูดไมซ์แล้ว พบว่าทั้งสมุนไพรตํารับ และ Mitomycin-C สามารถลดขนาดของก้อนมะเร็งได้ ถึงแม้ Mitomycin-C มีแนวโน้มในการยับยั้งการเติบโตของก้อนมะเร็งได้ดีกว่า แต่ไม่มีนัยสําคัญทางสถิติ นอกจากนี้ยังพบว่าหนูกลุ่มที่
ได้รับยา Mitomycin-C มีการตาย ๕ ตัวจาก ๑๖ ตัว ในขณะที่หนูกลุ่มที่ได้รับสารสกัดสมุนไพรทั้ง ๑๖ ตัวมีชีวิตรอด

๓. ผลการศึกษาฤทธิ์ต่อระบบภูมิคุ้มกัน พบว่าสมุนไพรตํารับนี้สามารถกระตุ้นการทํางานของระบบภูมิคุมกันในหนูที่เป็นมะเร็งได้ โดยพบว่าสมุนไพรสามารถเพิ่มความสามารถของ NK cells ในการทําลายเซลล์เป้าหมาย ทั้งนี้ผลดังกล่าวสอดคลองกับผลที่ได้จากการศึกษาในผู้ป่วยมะเร็งเต้านมที่ได้รับการรักษาด้วยสมุนไพรตํารับนี้

๔. ผลการศึกษาฤทธิ์ยับยั้งการเจริญเติบโตของเซลล์บุหลอดเลือด (Vascular endothelium) ในหลอดทดลองโดยใช HUVEC (Human umbilical vein endothelial cells) เนื่องจาก Endothelial proliferation เป็นขั้นตอนเริ่มต้นของกระบวนการเกิดหลอดเลือดใหม ซึ่งนับเปนกระบวนการที่สําคัญของการเติบโตของกอนมะเร็ง และการแพร่กระจายของมะเร็ง จากผลการทดลองพบว่า สารสกัดสมุนไพรตํารับนี้สามารถยับยั้ง Endothelial proliferation ซึ่งแสดงถึงฤทธิ์ยับยั้งการเกิดหลอดเลือดใหม่ นอกจากนี้ยังมีผลในการยับยั้งการแพร่กระจายของมะเร็ง Glioblastoma ในหลอดทดลองอีกด้วย ทั้งนี้ผลดังกล่าวสอดคลองกับการศึกษาในหนูนูดไมซ์ ซึ่งได้รับการปลูกถายเซลล์มะเร็งตับ (HepG2) เพื่อศึกษาผลต่อการยับยั้งการเกิดหลอดเลือดใหม่

๕. ผลการศึกษาพิษวิทยา พบว่าสมุนไพรตํารับนี้ไม่ทําใหเกิดพิษเรื้อรังในหนูแรทที่ได้รับสมุนไพรในขนาด ๐.๒๔, ๑.๒ และ ๓.๖ กรัม/กิโลกรัม/วัน นาน ๖ เดือน และ ๓.๖ กรัม/กิโลกรัม/วัน นาน ๙ เดือน อย่างไรก็ตามมีแนวโน้มว่าสมุนไพรตํารับนี้อาจมีผลตอตับในหนูเพศผู้ที่ไดรับสมุนไพร นาน ๙ เดือน ดังนั้นการใช้สมุนไพรตํารับนี้ติดต่อกันเปนเวลานาน ควรตรวจเลือดเป็นระยะเพื่อ
ติดตามดูการเปลี่ยนแปลงของค่าทางโลหิตวิทยา และเคมีคลินิกร่วมด้วย

ในปี พ.ศ. ๒๕๕๒ สถาบันวิจัยและพัฒนา องค์การเภสัชกรรม ได้รับความรวมมือจาก Dabur Research Foundation (DRF) ประเทศอินเดีย ในการทบทวนผลการศึกษาวิจัยทั้งหมดที่ผ่านมาและทําการศึกษาวิจัยเพิ่มเติม เพื่อใหทราบถึงกลไกการออกฤทธิ์ของสมุนไพรตํารับนี้ โดย DRF ได้วางแผนการทดลองเพื่อศึกษาฤทธิ์กระตุ้นภูมิคุ้มกันในหลอดทดลองโดยใชเซลล์ที่ได้มาจากไขกระดูก (Bone-marrow derived dendritic cells) ซึ่งผลการทดสอบสรุปได้ว่าสารสกัดสมุนไพร มีฤทธิ์กระตุนภูมิคุ้มกันในเซลล์ดังกลาว

นอกจากนี้ยังได้ทําการศึกษาวิจัยฤทธิ์ยับยั้งการสร้างหลอดเลือดใหม่ในหลอดทดลอง ผลการ
ทดสอบพบว่าสารสกัดสมุนไพร มีฤทธิ์ยับยั้งการสร้างหลอดเลือดใหม่ ซึ่งผลดังกลาวมีลักษณะ
เหมือนกับผลที่เกิดขึ้นจากยา Paclitaxel และ Docetaxel โดยปริมาณความเข้มขนของยา
Paclitaxel และ Docetaxel ที่ทำให้เกิดฤทธิ์นี้มีค่าต่ำากว่าความเข้มข้นของสารสกัดสมุนไพร

ผลการศึกษาฤทธิ์ยับยั้งการสร้างหลอดเลือดใหม่ในสัตว์ทดลอง โดยศึกษาฤทธิ์การยับยั้งการแพร่กระจายของเซลลมะเร็งในปอดหนูทดลอง (Metastatic lung nodule model) พบว่าสารสกัดสมุนไพรสามารถยับยั้งการแพร่กระจายของเซลลมะเร็งในปอดหนูทดลองได้โดยมีค่า Prevention/efficacy ที่แสดงถึงฤทธิ์ยับยั้งการแพร่กระจายของมะเร็ง (Anti-metastatic compound) ที่ความ
เข้มขน ๑,๐๐๐ มิลลิกรัม/กิโลกรัม

• จากงานวิจัยทั้งหมดดังกล่าว สมุนไพรตํารับนี้ มีแนวโนมที่จะเป็น Adjuvant Therapy ในผู้ป่วยมะเร็ง

เอกสารอางอิง

๑. Dalad Pornsiriprasert. Study on anticancer activity of medicinal plant extract of
a well-known Thai folkloric remedy. Master of Science Thesis. Faculty of
Graduate Studies, Mahidol university, 1986.

๒. Kesara Na Bangchang. Study on anticancer activity of a well-known Thai folk
remedy. Master of Science Thesis. Faculty of Graduate Studies, Mahidol
university, 1987.

๓. Suchitra Wiwatwittaya. The study of anticancer activity and the immunostimulating
effect of a well-known Thai folkloric remedy. Master of Science Thesis. Faculty
of Graduate Studies, Mahidol university, 1992.

๔. Piengpen Thisoda. Study on immunostimulating effect of a well-known Thai
folkloric remedy in breast cancer patients. Master of Science Thesis. Faculty of
Graduate Studies, Mahidol university, 1995.

๕. P. Akaraserenont, A. Wongkajornsilp, S. Chotewuttakorn, A. Thaworn, S.
Haubpresert, and K. Kraisintu. The effect of herbal extracts (GPO 1986) on
proliferation of vascular endothelium. Thai J. Pharmacol 1999; 21: 205-212.

๖. Isariya Techatanawat. Chemistry and cytotoxic activity of some Thai medicinal
plants used to treat cancer. PhD Thesis. King’s College London, University of
London, 2006.

๗. Naphatsanan Duansak. Effects of herbal extract (GPO 1986) on tumor
angiogenesis of hepatocellular carcinoma cells (HepG2) implanted in nude
mice. PhD Thesis. Graduate School, Chulalongkorn University, 2007.

๘. ทรงพล ชีวพัฒน์ และคณะ, การศึกษาพิษวิทยาของสารสกัดสมุนไพร GPO-1986, 2552.

๙. Darbur Research Foundation, Effect of GPO 1986 on immunomodulatory, and
anti-angiogenic activities. 2009.

///////////////////////////////////////////////////////////////

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

วันนี้ (6 กันยายน 2553) นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ให้สัมภาษณ์ความคืบหน้ากรณีคลินิกนายแพทย์สมหมายจ.สิงห์บุรี ที่สามารถพัฒนายาสมุนไพรมาใช้ควบคู่กับยาแผนปัจจุบันในการรักษามะเร็ง ว่า จากการที่มอบให้กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก องค์การเภสัชกรรม และกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ตรวจสอบข้อเท็จจริงพบว่า นายแพทย์สมหมาย ทองประเสริฐ เป็นแพทย์แผนปัจจุบันที่มีใบประกอบโรคศิลปะ และสถานพยาบาลมีใบอนุญาตถูกต้องตามกฎหมาย แต่การที่ปรากฏเป็นข่าวทางสื่อมวลชนนั้น เป็นความสนใจของผู้สื่อข่าวเอง นายแพทย์สมหมายไม่ได้มีเจตนาอวดอ้างใดๆทั้งสิ้น ส่วนการรักษาโรคมะเร็งที่ดำเนินการอยู่ เป็นการรักษาแบบผสมผสาน โดยใช้การแพทย์แผนปัจจุบันควบคู่กับการปรุงสมุนไพร ซึ่งแพทย์ที่มีใบประกอบโรคศิลปะสามารถดำเนินการได้ในการรักษาเฉพาะราย ขึ้นอยู่ในดุลยพินิจของแพทย์

นาย จุรินทร์ กล่าวต่อว่า ประเด็นที่มีข้อสงสัยว่ายาสมุนไพรที่นายแพทย์สมหมายใช้ในการรักษา ได้มีการเตรียมการผลิตเพื่อใช้ในการรักษามะเร็งหรือไม่นั้น ได้รับรายงานจากองค์การเภสัชกรรมว่า  ขณะนี้ได้นำตำรับยาสมุนไพรที่นายแพทย์สมหมายพัฒนาขึ้น มาผลิตเป็นยาแคปซูล ที่เรียกว่า จีพีโอ ไฟโตเพล็กซ์ (GPO PHYTOPLEX) อยู่ในขั้นตอนการขอขึ้นทะเบียนเป็นยาแผนโบราณกับสำนักงานคณะกรรมการอาหารและ ยาหรืออย. โดยยื่นคำขอขึ้นทะเบียนเมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2553 แต่มีสรรพคุณที่ขอขึ้นทะเบียนใช้เพื่อแก้น้ำเหลืองเสีย

นาย จุรินทร์กล่าวต่อไปว่า ปัจจุบันกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยฯ ได้รวบรวมตำรับยาสมุนไพรไทยหรือตำรับยาแผนไทย พบมีทั้งสิ้น 86,095 ตำรับ เฉพาะที่ใช้กับโรคมะเร็งมี 1,927 ตำรับ ซึ่งมีทั้งที่ใช้กับผู้ป่วยโรคมะเร็งตับ มะเร็งเต้านม มะเร็งปากมดลูก มะเร็งปอด สำหรับตำรับยาแผนไทยสำหรับข้อบ่งใช้ดังกล่าวขณะนี้ยังไม่มีการขึ้นทะเบียน ตำรับยาตามขั้นตอนกระบวนการของ อย. เนื่องจากการรับขึ้นทะเบียนยาสำหรับข้อบ่งใช้ดังกล่าวควรจะต้องผ่านกระบวน การวิจัย ทั้งในสัตว์และการวิจัยในคน ซึ่งตำรับยาแผนไทยดังกล่าวเกือบทั้งหมดยังไม่ผ่านการวิจัยในคน จึงได้มอบนโยบายให้กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยฯ รวบรวมองค์ความรู้ทั้งหมด และประสานงานกับสถาบันวิจัย และมหาวิทยาลัยต่างๆ ที่สนใจเรื่องนี้ ประชุมสัมมนาเพื่อเดินหน้าไปสู่การพัฒนายาแผนไทย ให้ผ่านกระบวนการที่เป็นที่ยอมรับในระดับสากลหรือวงการแพทย์แผนปัจจุบัน ให้สามารถนำมาใช้ในการรักษาต่อไปในอนาคต

ด้าน นายแพทย์พิพัฒน์ ยิ่งเสรี เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา กล่าวว่า ในการขอขึ้นทะเบียนกับ อย. ตามหลักปฏิบัติ หากเอกสารหลักฐานครบถ้วน คาดว่าจะใช้เวลาดำเนินการไม่เกิน 6 เดือน เนื่องจากต้องใช้เวลาในการพิจารณาว่า ยาดังกล่าวมีความปลอดภัยในการใช้และมีสรรพคุณตามที่กล่าวอ้างหรือไม่ โดยจะมีผู้ทรงคุณวุฒิด้านการแพทย์แผนไทยมาร่วมพิจารณาในด้านคุณสมบัติ และสรรพคุณต่างๆ ด้วย


โพสโดย: หมู เมื่อ: 22-09-11 (23:45น) อ่าน (48904)

Bluebu 29-04-2018 (19:03น)
phytoplex capsul 60

สุวัฒน์ ศิลารักษ์ 23-11-2014 (23:31น)
GPO PHYTOPLEX ของ อภส. มีสมุนไพรครบ ๘ อย่าง ตามตำหรับของหมอสมหมายไหมครับ ?

น้ำเหลืองเสียอยากหาย 03-11-2013 (23:13น)
ต้องทานกี่เดือนถึงหายจากโรคน้ำเหลืองเสียค่ะ

ต้องการบริจาคยาค่ะ 18-07-2013 (10:25น)
ต้องการบริจาคยามะเร็งหมอสมหมายให้กับผู้ป่วยที่ทานอยู่แล้วค่ะ หากผู้ป่วยท่านใดสนใจติดต่อได้ที่ 081-2745632 นะคะ(ยาเก็บอย่างดีคะ ตอนนี้ดีขึ้นไม่ได้ทานแล้วค่ะ)

อัณชุกร คล้ายประทุม 20-02-2013 (19:17น)
อยากทราบว่า ตัวยา เหมือนกัน กับที่ คุณหมอสมหมาย ที่ สิงห์บุรี หรือเปล่าค่ะ เพราะสามีเป็นมะเร็งที่ปอด และได้ซื้อยาจากคลีกนิค ของคุณหมดมาทาน ที่ ร้านของคุณหมอ ที่ประชานิเวศ์ ค่ะ แต่ราคาต่างกันกับที่นี่ คือที่ ร้านยาองค์กรเภภัชนะค่ะ


ชื่อ:
คอมเม้นท์:
รหัสลับ: Reload Image
ระบุรหัสลับ
 
 


แท็กซี่หาดใหญ่ Hatyaitaxi
แท็กซี่หาดใหญ่ Hatyaitaxi
เรื่องทั่วไป  ดารา  นักร้อง  คอมพิวเตอร์ IT  สาระความรู้  เรื่องแปลก  ซอย3 ศรีภูวนารถ  เพื่อนๆ  โลก World  ส่วนตัวๆ  หาดใหญ่  บ้านเมือง  สยอง  PHP/Ajax  สึนามิ/ญี่ปุ่น  เรื่องเศร้า  บุคคล  เรื่องตลก 

เรื่องนี้ต้องขยาย

ข้าวทิพย์ ธิดาดิน (78439)
ดาวใหญ่เฉียดโลกห่าง 17000ไมล์ (5909)
เกิดพายุสุริยะรุนแรง 8-9 มี.ค.นี้ (6271)
ภาพก่อน-หลัง“สึนามิ”ญี่ปุ่น 2011 (12764)
Tsunami in JAPAN 8.9 (6758)
คลิป สึนามิถล่มญี่ปุ่น (HD) (12587)
รวมคลิป แผ่นดินไหวญี่ปุ่น (10786)
คลิปจริงช่วงน้ำทะลักเข้าเมือง (9154)
เงินน้ำท่วม อำเภอ รอบ1-8 (43950)
ขึ้นทะเบียนยา “หมอเทวดา” (52870)

10 เรื่องที่เขียนล่าสุด

ปลาแซลมอน อาหารที่เร่งกระบวนการฆ่ามนุษย์ (9150)
หิวกลางดึก กินอะไรไม่ทำลายสุขภาพ? (3083)
Charlotte Garsid เด็กตัวเล็กที่สุดในโลก (13751)
NASA หวั่นคนฆ่าตัวตายหนีโลกแตก (6113)
ณแม่วัย 61 ให้กำเนิดลูกฝาแฝด (5313)
ตู้น้ำหยอดเหรียญไม่ผ่านมาตรฐาน (5402)
ผ้าเบรกจีนคุณภาพต่ำบุกไทย (5435)
แยกสเตมเซลล์จากน้ำคร่ำ (4877)
คุกเข่าขอสาวแต่งงานออกอากาศ (5677)
ทะเบียนรถใหม่นายกฯปู-ฮภ-2924 (5555)

10 เรื่องคนอ่านมากที่สุด

รายชื่อเงินน้ำท่วม รอบที่ 3 (253318)
วิธีขยายสัญญาณ True Wi-Fi (102133)
ข้าวทิพย์ ธิดาดิน (78439)
หนุ่มคนนี้ เคยหนัก 140 กิโลกรัม (71299)
คอนเสิร์ต-คาราบาว 30 ปี (58438)
แว่นตาว่ายน้ำ เป็นหมอก (57480)
ขึ้นทะเบียนยา “หมอเทวดา” (52870)
GPO Phytoplex หมอสมหมาย (48904)
รายชื่อผู้ประสบภัยน้ำท่วม(รอบ2) (45521)
สาวโชว์ผูกคอตายผ่านCamfrog (44579)

10 ข้อความ

1950-00089-83-3...
phytoplex capsul 60...
ข้าวทิพย์
555555...
ไม่รู้เป็นเพราะอะไร เวลาที่ตั้...
รักพี่ข้าวทิพย์ที่สุดค่ะ....พี...
ขอยื่นอุทร...
รหัสอะไรคับใช้กับทีวี...
ควยเพ้อเจ้อแม่เยด ถอดยศต่อยกับ...
อยากจะสอบถามนิดนึง ไปว่ายน้ำที...
เราใช้แชมพูของจอนสันสีเหลืองๆอ...